Dokumenty - Przedszkole Ekolandia

Idź do spisu treści

Menu główne:

Przedszkole
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW -NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „EKOLANDIA” W OLSZTYNIE- GUTKOWO
1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem przeznaczonym wyłącznie do zabaw  i wypoczynku dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Z urządzeń zabawowych dzieci powinny korzystać pod opieką osób dorosłych.
3. Plac zabaw wyposażony został w urządzenia przeznaczone dla dzieci od 3 do 6 lat.
4. Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych winno być dostosowane do rozwoju psycho - fizycznego dzieci.
5. Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
6. Rodzice/opiekunowie dzieci winni pamiętać o odpowiedzialności prawnej / materialnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach lub mieniu podczas pobytu  w ogrodzie po odebraniu dziecka z przedszkola.
 7. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu placu zabaw.
 8. Na terenie placu zabaw zabrania się :
    - wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, i palenia papierosów.
    - przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających
    - niszczenia sprzętu i urządzeń
    - zabrania się niszczenia roślinności i zaśmiecania terenu,
    - każdy wchodzący na teren placu zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem zabawy,
   - administratorem placu zabaw, do którego można zgłaszać uwagi jest dyrektor przedszkola.
9. Bezpieczeństwo wszystkich bawiących się dzieci wymaga, aby przestrzegały one podstawowych zasad:
    - nie należy popychać innych dzieci,
    - zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy – grozi zadławieniem,
    - zabrania się wchodzenia na zewnętrzne konstrukcje placu zabaw dla dzieci – grozi wypadkiem.
10. Osoby korzystające z placu zabaw powinny stosować się do poleceń pracowników przedszkola.
11. Skargi i wnioski można składać w u dyrektora przedszkola.
12. O wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje dyrektor przedszkola.
13. Dyrektor przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
14. Regulamin placu zabaw zatwierdził dyrektor i rada pedagogiczna.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r
Telefony alarmowe
     ● Straż Miejska w  Olsztynie           Tel.  986
          ● Policja tel. 997
               ● Pogotowie Ratunkowe tel. 999
                    ● Straż pożarna 998
                         ● Ogólny - pomoc tel. 112 (z tel. komórkowego)
 
 
REGULAMIN   PRZEBYWANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 
Regulamin obowiązuje nauczycieli, pomoce nauczyciela oraz dzieci uczęszczające do przedszkola.
 
Bezpieczeństwo w przedszkolu, ogrodzie, spacerach i wycieczkach terenowych.
 
1. Nauczyciele zobowiązani są do zawierania umów z dziećmi warunkujących ich bezpieczeństwo    na    terenie    przedszkola,    ogrodu   przedszkolnego,   spacerów  i   wycieczek    oraz   egzekwowania   przestrzegania   tychże   umów   przez   dzieci(odpowiednie zapisy w dzienniku).
2. Każdorazowo przed wyjściem na świeże powietrze nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące odpowiednio bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu w zależności od miejsca pobytu.
3. Przed  każdym  wyjściem  na  plac  przedszkolny  nauczycielka   powinna  sprawdzić  teren i zlikwidować ewentualne zagrożenia.
4. W czasie pobytu dziecka na świeżym powietrzu nauczycielowi towarzyszy  drugi nauczyciel lub pomoc nauczyciela.
5. Podczas wyjść w pobliżu jezdni, osoby opiekujące się dziećmi asekurują je idąc chodnikiem od strony ulicy.
6. Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, przypominamy z dziećmi zasady bezpiecznego przekraczania jezdni.
7. Przejście przez jezdnię odbywa się tylko w wyznaczonych miejscach, dzieci przechodzą sprawnie, parami, nauczyciel asekuruje stojąc na środku jezdni.
8. W czasie pobytu na placu przedszkolnym musi być zamknięta bramka wejściowa do przedszkola.
9. Dzieci mogą korzystać tylko z tych urządzeń ogrodowych, przy których bezpieczeństwa pilnuje osoba dorosła.
10. Nauczyciel dba o stosowny ubiór dziecka, odpowiedni do pory roku i panującej temperatury.
11. W czasie dużego nasłonecznienia, dzieci powinny być zaopatrzone w odpowiednie nakrycie głowy oraz kremy ochronne.
12. Nauczyciel nie organizuje zajęć z dziećmi na powietrzu w warunkach atmosferycznych ku temu nie sprzyjających (deszcz, mocny wiatr, zbyt niska lub bardzo wysoka temperatura, burza itp.).
13. W razie wypadku nauczyciel w pierwszej kolejności udziela pomocy poszkodowanemu, po czym powiadamia dyrektora.
14. Podczas  pobytu  w  ogrodzie  dziecko  może  skorzystać  z  toalety przenośnej na podwórku lub   znajdującej   się w przedszkolu, udając się tam i powracając tylko pod opieką nauczyciela lub pomocy nauczyciela.
 
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r

 
REGULAMIN   PRZYPROWADZANIA  I  ODBIERANIA  DZIECI  W NIEPUBLICZNYM PRZEDSZKOLU„EKOLANDIA” OLSZTYN-GUTKOWO
Podstawa prawnaRozporządzenie MRN z dnia 9 lutego 2007 r. § 11 zmieniające  rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z dnia 27 lutego 2007 r)
 1. Przedszkole jest czynne od godz. 6.00 do 18.00 i w tym czasie dziecko korzystające z pełnego wyżywienia ma prawo w nim przebywać.
 2. Co roku w okresie naboru dzieci do przedszkola rodzic pobiera kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola, na której składa oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola
 3. Wypełnioną kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola składa się u dyrektora przedszkola.
 4. Rodzic w oświadczeniu wymienia siebie jako osobę posiadającą zdolność prawną. Mogą też być inne osoby pełnoletnie, bliskie dziecku, wskazane przez rodzica na oświadczeniu.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 6. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola przekazuje je nauczycielce pracującej z dziećmi w sali.
 7. W chwili odbierania dziecka z przedszkola rodzic sam wchodzi do sali po dziecko lub  prosi nauczycielkę o przyprowadzenie.
 8. Nauczyciel przy odejściu dziecka do domu, wymaga od niego zaakcentowanie odejścia poprzez pożegnanie, używając zwrotu grzecznościowego.
9. Zabrania się wydawania dzieci osobom niepełnoletnim nie ujętym w oświadczeniu lub wskazującym na spożycie alkoholu.
10. Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie rodzic zgłasza rano po przyprowadzeniu dziecka nauczycielce, która informuje o tym fakcie nauczycielkę popołudniową.
11. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.
 12. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
13. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom)  nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel oczekuje ok. 1 godzinę z dzieckiem w placówce przedszkolnej do chwili  przyjścia właściwej osoby i oddaje  dziecko do jego rąk..
14. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o  niemożliwości skontaktowania się z rodzicem.
15. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców  musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2013r.
 
 
REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„EKOLANDIA” – OLSZTYN- GUTKOWO
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. nr 12, poz. 67)
2. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. nr 135, poz. 1516),
3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach (Dz. U. nr 6, poz. 69).
4. Rozporządzenie MENiS z 2 marca 2004 r. w sprawie dopuszczenia do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia (Dz. U. z 2004 r. nr 25, poz. 220).
5. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 166, poz. 1608 z póżn. zm.).
6. Rozporządzenia MEN z 12 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej (D. U. z 2001 r., nr 101, poz. 1095).
I. Założenia ogólne
1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest  Niepubliczne Przedszkole „EKOLANDIA „. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach, i tak mogą to być:
- wycieczki przedmiotowe – służące jako uzupełnienie obowiązującego programu nauczania,
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne,
- imprezy krajoznawczo – turystyczne.
2. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
- spacery,
- krótkie wycieczki,
- wycieczki krajoznawczo – turystyczne.
3. Uczestnicy wycieczek to:
- dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej – w zależności od charakteru wycieczki lub spaceru,
- opiekunowie (według obowiązujących przepisów) – w przypadku dzieci do 10. roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 10.
4. Koszt wycieczki czy spaceru pokrywane są z czesnego wpłacanego przez rodziców.
5. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
6. Program spaceru i wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników wycieczki.
7. Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
8. Organizując spacery i wycieczki:
- zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome;
- nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego;
- przestrzegamy normy kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki;
- przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój, które wpłyną na nasze doznania psychiczne i estetyczne;
- dbamy o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych;
- zapewniamy pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody;
- zapewniamy właściwą organizację tak, aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne;
- upowszechniamy różnorodne formy aktywnego wypoczynku.
9. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich form spacerów i wycieczek.
II. Zadania dyrektora przedszkola
1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru i wycieczki.
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola, posiadających uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi.
3. Gromadzi dokumentację wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników ).
4. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, a po jej zakończeniu dokonuje rozliczenia.
5. Organizuje transport i wyżywienie.
III. Zadania kierownika wycieczki
1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo – turystycznej może być wyłącznie nauczyciel zatrudniony w przedszkolu.
2. Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz jej regulamin i zapoznaje z nim wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania.
5. Określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki.
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy.
7. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników
9. Dokonuje podsumowania i oceny wycieczki po jej zakończeniu.
IV. Zadania opiekuna wycieczki
1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczegółowym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonywanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego
5. Wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
V. Zadania dzieci - uczestników wycieczki
1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości związane np. z jazdą autokarem.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych, skansenach i rezerwatach przyrody, np. las.
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszych i słabszych.
8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
10. Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.
11. Uczestnikowi wycieczki – dziecku nie wolno:
- zabierać własnego prowiantu, napojów słodyczy bez porozumienia z opiekunem,
- zabierać własnych zabawek bez zgody opiekuna wycieczki,
- niszczyć środowiska przyrodniczego, zrywać roślin, płoszyć i krzywdzić zwierząt,
- oddalać się od grupy bez zgody opiekuna,
VI. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek i spacerów.
1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasad ta dotyczy także rodziców wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
2. Miejscem zbiórki przedszkolaków (rozpoczynającym i kończącym) jest budynek  i plac przedszkola. Przedszkolaki udają się do domu wyłącznie pod opieką rodziców.
2. W trakcie przygotowań do wycieczki jej kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym pozostałych opiekunów) z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania.
3. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
4. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach i jeziorach jest zabronione.
VII. Postanowienia końcowe
Sprawy nieuregulowane niniejszymi zasadami rozstrzyga się na podstawie Statutu przedszkola oraz innych przepisów wyższego rzędu.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013r.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego